Home | Wie zijn wij? | Nieuws | Historie | Nieuw Bestemmingsplan | Sprokkelbosch na 2015
Fotoboek | Media | Gastenboek | Contact

Nieuw bestemmingsplan buitengebied

 

De Oostrand van Rosmalen, zoals het Sprokkelbosch, de Hondsberg, de Kruisstraat en de Blokken (noordzijde van de Kruisstraat), behoort tot het buitengebied van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

De Gemeente ‘s-Hertogenbosch  gaat voor haar totale buitengebied één nieuw bestemmingsplan maken en heeft hiervoor een Nota van Uitgangspunten opgesteld. We vatten die hierna voor u samen.

 

Op 29 januari 2007 is de gemeenteraad over de uitgangspunten voor het buitengebied geïnformeerd. Daarna is de nota voor overleg gestuurd naar de Provinciale Planologische Commissie, Inspectie Ruimtelijke Ordening, Inspectie Volkshuisvesting, Kamer van Koophandel, buurtgemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat. Ook is de nota gepresenteerd aan belangenorganisaties zoals de ZLTO, de milieuorganisaties, wijk- en bestuursraden. Er heeft daarna inspraak plaatsgevonden.

 

De uitgangspunten die de gemeente voor het buitengebied heeft gekozen worden in zijn algemeenheid onderschreven. Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten zal in 2008 gestart worden met het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan buitengebied.

 

De 8 deelgebieden. (Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch)

 

Bebouwingsconcentraties

Het buitengebied waarop dit bestemmingsplan van toepassing is ligt als een schil rond de stad en is door de verscheidenheid aan gebieden opgedeeld in 8 zogenaamde deelgebieden. Per deelgebied wordt vastgesteld hoe dit er in de toekomst uit zal moeten gaan zien, ook zijn er zogenaamde ‘bebouwingsconcentraties’ aangegeven.

Via de beleidsnota “Buitengebied in ontwikkeling”, heeft de provincie een eerste stap gezet om de ontwikkelingsmogelijkheden op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties te verruimen. Wanneer de gemeente voor een nader begrensde kernrandzone, bebouwingscluster of -lint de mogelijkheid ziet een verbetering in de ruimtelijke kwaliteit te bewerkstelligen kunnen hiervoor mogelijkheden geboden worden. Voor de bebouwingsconcentraties Hondsberg en het lint Kruisstraat Oost en West zijn in deze nota zogenaamde streefbeelden opgenomen. Deze zijn indicatief, in 2008 komen hiervoor uitgewerkte plannen in de inspraak.

 

Sprokkelbosch

Voor het Sprokkelbosch is een uitzondering gemaakt, het wordt qua planvorming buiten het bestemmingsplan gehouden tot de discussie over wonen en werken na 2015 is afgerond (zie op deze website bij ‘wonen en werken na 2015’).

Tegelijkertijd wordt er al wel het nodige gezegd over het Sprokkelbosch. Het Sprokkelbosch maakt deel uit van het deelgebied Hooge Heide. Het gebied Hooge Heide is samengesteld uit verschillende landschappelijke elementen. Het open karakter van het Sprokkelbosch, het bos en heidegebied tussen Rosmalen en Nuland, en het landgoedachtige gedeelte rond de Wamberg/Maliskamp en het Vinkel. Er is afwisselend sprake van natuur- en bosgebieden, rundveehouderijen, wonen en (intensieve) recreatie. Het Sprokkelbosch wordt aangeduid als agrarisch gebied met landschapswaarden en waardevol bodemreliëf. Vooral het zuidelijken westelijk deel van het Sprokkelbosch wordt aangeduid als cultuurhistorisch waardevol.

 

In de nieuwe visie kunnen verbrede landbouw, kleinschalige vormen van recreatie en nieuwe economische functies in dit gebied de ruimte krijgen. Dit past volgens de gemeente in de gewenste versterking van het gebied als stedelijk uitloopgebied en integratie stad-land. Nieuwe functies dienen bij voorkeur gepaard te gaan met groene ontwikkelingen. Er wordt in ieder geval gestreefd naar behoud en versterking van het kampenlandschap.

 

Kruisstraat west en oost (Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch)

 

   

 

(Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch)

 

Hondsberg

De (bebouwingscluster/-lint) Hondsberg grenst aan de kern Rosmalen. Aan de noord-, zuid- en oostzijde grenst het cluster aan de open akkers van het gebied Sprokkelbosch. In de loop der jaren is de kernbebouwing van Rosmalen uitgebreid in oostelijke richting tot nabij de bebouwingsconcentratie Hondsberg.  De oude lijn Bruggensestraat-Geenbergenstraat vormt nu de grens van de bebouwde kom met daarin een overwegend aaneengesloten woonbebouwing van (half) vrijstaande woningen met verder nog een grootschalig handelsbedrijf in bouwmaterialen. In het cluster zelf is sprake van wonen, manege, autobedrijf en agrarische bedrijven waaronder een intensieve veehouderij. Met name in de uitloper naar/langs het spoor is nog agrarische bedrijvigheid aanwezig.

Het gebied van en rondom de bebouwingscluster Hondsberg heeft nog een aantal kenmerken van het vroegere ‘kampenlandschap’. Er is sprake van een afwisseling tussen de bebouwing met ruime en vaak beplante erven langs het oude wegenpatroon, de openheid aan de noordoostzijde ter plaatse aan het akkercomplex, de beslotenheid aan de zuid-oostzijde ter plaatse van een aangrenzende kleine laagte met waterloop.

In de loop der jaren is de bebouwingsstructuur door wonen/bedrijvigheid verdicht. Met name dicht bij de kern is de concentratie van bebouwing het grootst. Karakteristiek hieraan is de afwisseling van openheid en beslotenheid. Deze dient gehandhaafd te worden. Belangrijk is dus de bestaande doorzichten naar het landschap te handhaven. De besloten zones in het bebouwingscluster kunnen verder verdicht worden of voor sanering/herbouw in aanmerking komen. Verdichting kan worden toegelaten daar waar de karakteristiek niet wordt aangetast. Bij verdichting van bebouwing hoeft niet alleen aan woningbouw gedacht te worden. Mogelijk kan ook (kleinschalige) recreatieve bedrijvigheid ontwikkeld worden. De locatie is hiervoor aantrekkelijk gelegen nabij de kern en de bosgebieden. Storende elementen of harde confrontaties als bedrijvigheid op de grens met het landschap dienen landschappelijk te worden ingepast door opgaande beplanting. Hierdoor wordt het contrast met de open akker versterkt. Oorspronkelijk in het gebied aanwezige houtwallen kunnen worden versterkt dan wel worden terug gebracht.

 

Kruisstraat

Karakteristiek aan de Kruisstraat is de open lintstructuur tussen de dichte bebouwing van de kernen Rosmalen, Kruisstraat en Nuland. Het streven is de open lintbebouwing tussen de kernen te handhaven en deze minimaal te verdichten. Karakteristieke  elementen als  “bebouwingsterpen” dienen gehandhaafd te blijven en de bijbehorende voorruimtes vrijwaren van ontwikkelingen. Ook is het wenselijk de bestaande karakteristieke doorzichten naar open landschap te handhaven en vrijwaren van bebouwing. Storende elementen, grote loodsen bijvoorbeeld, dienen landschappelijk ingepast te worden met beplanting. Ook zou het wenselijk zijn het bedrijventerrein Kruiskamp beter landschappelijk in te passen, met name aan de noord- en oostzijde. Verdichting van het lint kan toegelaten worden daar waar de karakteristiek niet wordt aangetast. Op voormalige agrarische bedrijfslocaties kunnen agrarisch verwante functies overwogen worden. Dit past bij de bestaande menging van functies in het gebied. Het lint is daarvoor tevens gunstig gelegen als ontsluitingsweg in het gebied.

 

© behoudsprokkelbosch.nl 2008 | [Nieuw Bestemmingsplan] | By mauricedebekker.nl