Home | Wie zijn wij? | Nieuws | Historie | Nieuw Bestemmingsplan | Sprokkelbosch na 2015
Fotoboek | Media | Gastenboek | Contact

Wonen en Werken in ’s-Hertogenbosch na 2015

 

In november 2007 bracht de gemeente ’s-Hertogenbosch een discussienota uit over te bouwen woningen na 2015. De gemeente stelt daarin onder andere voor om 600 woningen in het Sprokkelbosch te gaan bouwen.

Hieronder hebben wij voor u de belangrijkste delen daarvan samengevat. Als u de hele nota wilt lezen kunt u hem downloaden door te klikken op Nota Nieuwe woon- en werklocaties Gemeente 's-Hertogenbosch.  

 

Samenvatting

 

’s-Hertogenbosch is een zeer aantrekkelijke stad om te wonen en werken. Ze ligt centraal in het land en is goed te bereiken. Dat betekent dat ook in de toekomst mensen zich hier graag willen vestigen. De druk op de woningmarkt van ’s-Hertogenbosch zal hierdoor, samen met de eigen bevolkingsgroei, de komende jaren ook blijven bestaan. Men neemt aan dat deze druk nog tot 2025 zal aanhouden. 

 

Overzichtskaart. (Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch)

 

Omdat voor het bouwen van nieuwe woningen een lange voorbereidingstijd nodig is, is het voor een gemeente zeer  belangrijk inzicht te krijgen in de woningbehoefte op langere termijn. Om de noodzakelijke procedures en investeringen tijdig in gang te zetten moeten de toekomstige woningbouwprogramma’s en de benodigde toekomstige woningbouwlocaties ruim van tevoren bekend zijn.

Om het woonbeleid te ontwikkelen is inzicht nodig in de samenstelling van de huidige doelgroepen, de woonbehoefte van iedere doelgroep, (starter, doorstromer, senior, urgent woningzoekende etc.) en een actuele prognose van de demografische ontwikkelingen op lange termijn. In zowel de prognose van de provincie als die van de gemeente is de algemene tendens dat de bevolking en de woningvoorraad nog tot 2025 zal toenemen.

 

Op 1 januari 2007 had ’s-Hertogenbosch 135.600 inwoners. De woningvoorraad bedroeg 59.000 woningen, 54 % koop, 46% huurwoningen. Het aantal koopwoningen is de afgelopen jaren enorm gegroeid, ook opvallend is de toename van het aantal appartementen.

15 Jaar lang was de gemiddelde woningproductie 750 per jaar, de laatste jaren is die gegroeid naar ruim 1000 per jaar.

 

De provinciale woningbehoeftenraming voorspelt voor ’s-Hertogenbosch een toename van de woningvoorraad van circa 59.000 in 2007 tot ruim 72.000 in 2030. Dat is tussen 2007 en 2030 een toename van 13.900 nog te bouwen woningen. De gemeente ’s-Herrtogenbosch zelf gebruikt een andere behoeftenraming en gaat er vanuit dat er vanaf nu tot 2030 16.500 woningen moeten worden gebouwd. Discussiepunt is waarom deze ramingen zo uiteen lopen.

 

Op 1 januari 2007 bedroegen de totale bouwplannen (men noemt dat de bruto woningbouwcapaciteit) van ’s-Hertogenbosch ca. 15.500 woningen. Daaruit zou de conclusie getrokken kunnen worden dat er in principe voldoende bouwcapaciteit is voor de (volgens de provincie geraamde) woningbouwbehoefte van 13.000 nieuwe woningen tot 2025.

Men moet er echter van uitgaan dat een deel van deze capaciteit nog onzeker is, een vrij groot deel zal zelfs nooit tot uitvoering komen. De totale capaciteit bestaat nl. uit plannen  die variëren van onherroepelijk tot potentieel. Plannen kunnen uitvallen door allerlei oorzaken zoals b.v. milieuknelpunten, exploitatieproblemen, bezwaren van omwonenden of van de politiek.

 

Uit het oogpunt van zuinig omgaan met ruimte en behoud van het landschap wordt de nadruk gelegd op het benutten van bouwlocaties binnen het stedelijk (dus al bebouwde) gebied. Probleem is echter dat de huidige woonwensen van mensen zich voor 2/3 deel op grondgebonden woningen richten, mensen willen dus vooral een woning met een eigen tuin hebben. Het verder verdichten in de stad is daarom moeilijk te combineren met de deze woonwensen.

Voor deze grondgebonden woningen (dus huizen met een tuin) zullen er extra locaties moeten worden gezocht, zij zullen  over het algemeen op uitbreidingslocaties gevonden worden en niet of nauwelijks op inbreidingslocaties (in de bebouwde kernen).

 

In de “Discussienota Werk- en woonlocaties” zijn diverse locaties bekeken om woningen op te kunnen bouwen. Een van de mogelijkheden noemt met het “scenario integratie stad en land”. In dit scenario worden er in het Sprokkelbosch 600 woningen gebouwd, en in de Blokken ten Noorden van de Kruisstraat ook nog eens 1000.

 

        De Blokken          (Bron: Gemeente ’s-Hertogenbosch)        Sprokkelbosch-oost  

 

© behoudsprokkelbosch.nl 2008 | [Sprokkelbosch na 2015] | By mauricedebekker.nl